ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Υποβολή προτάσεων ιδεών

Οδηγίες συμπλήρωσης φόρμας

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το ΑΣΜ (π.χ. 13400043201) και το ΕΠΩΝΥΜΟ σας (με κεφαλαία ελληνικά).


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο στρατιωτικός αριθμός στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποτελείται από 11 ψηφία. Τα πρώτα 3 αντιστοιχούν στον κωδικό στρατολογικού γραφείου (πχ. 134).

Τα 6 επόμενα αντιστοιχούν στον αριθμό στρατολογικού μητρώου. Για τη συμπλήρωση και των 6 ψηφίων πληκτρολογήστε μπροστά, όπου απαιτείται, τον αριθμό 0 (πχ. ο εξαψήφιος αριθμός στρατολογικού μητρώου 574 είναι 000574).

Τα 2 τελευταία ψηφία αντιστοιχούν στη στρατολογική κλάση, η οποία εξάγεται από το άθροισμα του έτους γέννησης με τον αριθμό 21 (πχ.1987+21=2008). Ο πλήρης στρατιωτικός αριθμός του παραδείγματος είναι 13400057408.

Ο στρατιωτικός αριθμός, σας έχει γνωστοποιηθεί από το στρατολογικό γραφείο με την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης δελτίου απογραφής ή από τις οδηγίες που λάβατε σε περίπτωση χορήγησης αναβολής.

Τυχόν ερωτήσεις στο e-mail: ges_dsl στο stratologia.gr