ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Δικαιολογητικά για κατόχους τίτλου σπουδών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


              ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

                          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάτοχοι Διδακτορικού
Τίτλου Σπουδών 

 • Φ/α βασικού πτυχίου της σχολής.
 • Φ/α διδακτορικού τίτλου σπουδών.

 • Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όλων των τίτλων σπουδών χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πτυχιούχοι ιατρικών – φαρμακευτικών – οδοντιατρικών – νοσηλευτικών και λοιπών παραϊατρικών Σχολών (ΑΕΙ – ΤΕΙ)

 • Φ/α πτυχίου της αντίστοιχης σχολής.

Μαθητευόμενοι ΟΑΕΔ που πραγματοποίησαν πρακτική εξάσκηση σε στρατιωτικά εργοστάσια

 • Βεβαίωση του αντίστοιχου στρατιωτικού εργοστάσιου για το χρόνο απασχόλησης του μαθητευόμενου.

Στρατεύσιμοι οι οποίοι κατατάσσονται στο ΚΕΠΒ ως οπλίτες Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ)

Πτυχιούχοι αεροναυπηγοί- συντηρητές αεροπορικών μέσων αεροσκαφών ελικοπτέρων (ΑΕΙ – ΤΕΙ)

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.

Κάτοχοι πτυχίων βρεφονηπιακών σχολών και παιδαγωγικού τμήματος με κατεύθυνση νηπιαγωγών

 • Φ/α πτυχίου της αντίστοιχης σχολής.

Πτυχιούχοι σχολής χημικών μηχανικών

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.

Πτυχιούχοι μάγειρες

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.

Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Υδραυλικοί – θερμοϋδραυλικοί

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ξυλουργοί

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Κάτοχοι πτυχίων φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας.

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.

Κάτοχοι πτυχίων πολιτικών – τοπογράφων μηχανικών.

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.

Τεχνίτες – ηλεκτρολόγοι οχημάτων

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.

Χειριστές βαρέων μηχανημάτων ή περονοφόρων μηχανημάτων

 • Φ/α διπλώματος.

Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων (ισοπεδωτή γαιών, προωθητή γαιών, φορτωτή, εκσκαφέα τάφρων, αεροσυμπιεστή, κλπ)

 • Φ/α διπλώματος αντίστοιχου μηχανήματος.
 • Άδεια οδήγησης οχήματος Β΄ κατηγορίας και άνω.

 • Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχου μηχανήματος.

 • Φ/α διπλώματος ΙΕΚ με ειδικότητα Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων.

 • Φ/α διπλώματος ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Οχημάτων, Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων.

 • Φ/α διπλώματος ΕΠΑΛ Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.

 • Φ/α διπλώματος ΕΠΑΣ Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων και Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων, Τεχνίτη Γεωργικών Μηχανών, Αγροτικών Μηχανημάτων.

 • Φ/α διπλώματος ΤΕΕ – ΤΕΣ, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγροτικών Μηχανημάτων και Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων.

 • Φ/α διπλώματος ΙΕΚ Τεχνικού Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών, Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων και Τεχνικού Συντήρησης – Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων.

 • Φ/α διπλώματος ΤΕΕ Α΄- Β΄ κύκλου ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.

 • Φ/α διπλώματος ΤΕΣ ειδικότητας Αγροτικών Μηχανημάτων.

 • Φ/α διπλώματος ΕΠΛ κλάδου Μηχανολογίας τμήματος ειδίκευσης Μηχανικών Αυτοκινήτων.

 • Φ/α διπλώματος Μέσων και Κατώτερων Τεχνικών Σχολών και ισότιμων Σχολών τμήματος Μηχανολόγων, Μηχανικών Αυτοκινήτων και Τεχνικών Αυτοκινήτων.

Ακτινολόγοι ή χειριστές ακτινολογικών και ραδιολογικών μηχανημάτων

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου τουρκικών σπουδών

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.

Πτυχιούχοι πολυτεχνείου τμήματος πολιτικών μηχανικών

 • Φ/α πτυχίου της σχολής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.