ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί

Για την κάλυψη των αναγκών σε στελέχη τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο
καθιερώθηκε ο θεσμός του Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ). Οι ΔΕΑ λόγω του ποσοστού που κατέχουν στο συνολικό αριθμό των στελεχών του Στρατού, επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και τη λειτουργικότητα των Μονάδων. Ο αριθμός που επιλέγεται και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους έχουν άμεση σχέση με τη μαχητική ικανότητα και ετοιμότητα των Μονάδων. Οι Έφεδροι Αξιωματικοί σήμερα, ως μικροί ηγήτορες, στο ανάλογο επίπεδο διοικήσεως, πρέπει να έχουν προσόντα ανάλογα με αυτά των Μονίμων Αξιωματικών. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι καταλληλότεροι τόσο σε επίπεδο μόρφωσης, σε ψυχική και σωματική υγεία, όσο και σε χαρακτήρα και ήθος. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
ΥΕΑ 4.4 MB