ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Δικαιολογητικά για κατηγορίες κοινωνικών προβλημάτων και Μοριοδότηση Στρατιωτών για την Τοποθέτηση

Κατ’ εξαίρεση τοποθετήσεις για κοινωνικούς λόγους

Σε εφαρμογή του άρθρου 75 του Ν.3421/2005 «Περί Στρατολογίας των Ελλήνων» και του άρθρου 6 του Ν.4361/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις».

Οι παρακάτω κατηγορίες εξαιρούνται από την προβλεπόμενη πορεία τοποθετήσεων:

  1. Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός, μετά την αρχική εκπαίδευση υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφ’ όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη Μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.
  2. Ο ένας από τους δυο αδελφούς που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων δυνάμεων, μετά την αρχική τους εκπαίδευση υπηρετεί στον τόπο συμφερόντων του, εφ’ όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια Μονάδα του τόπου συμφερόντων τους, εφ’ όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής.
  3. Οι οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη».
  4. Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη».
  5. Οι οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μια από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015.
  6. Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μιας από τις παροχές που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
  7. Οι οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.
  8. Οπλίτες μονό και αν επιθυμούν που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥΝ.3421/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4361/2016

 

Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός, μετά την βασική εκπαίδευση υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφ’ όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη Μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.

(1)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

(2)      Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή. (κρατικό νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα) για την πάθηση (συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως κοινή νόσος) και το ποσοστό αναπηρίας (να μην έχει υπερβεί την ημερομηνία λήξης).

(3)      Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

 

Ο ένας από τους δύο αδελφούς που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από την Αρχική εκπαίδευση υπηρετεί στο τόπο συμφερόντων του, εφ’  όσον υπάρχει Μονάδα του Ο – Σ στο οποίο    ανήκει ή στην πλησιέστερη αυτής.

(1)      Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης (έκδοση   εντός τελευταίου μήνα).

(2)      Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που παραχωρεί το δικαίωμα στον αδελφό του.

(3)      Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που θα κάνει χρήση του δικαιώματος.

(4)      Βεβαίωση της Μονάδας ότι υπηρετούν κανονικά οι παραπάνω οπλίτες. 

 

Δίδυμοι  αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια μονάδα του τόπου συμφερόντων τους, εφ’ όσον αυτή υπάρχει ή στην πλησιέστερη αυτής.

(1)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση   εντός τελευταίου μήνα).

(2)      Βεβαίωση της Μονάδας ότι υπηρετούν κανονικά οι παραπάνω οπλίτες.

 

Οι οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγασης και Επανένταξης».

Βεβαίωση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) από την οποία να βεβαιώνεται η συμμέτοχη στο πρόγραμμα και το χρονικό διάστημα συμμετοχής (από – εως)

 

Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγασης και Επανένταξης».

(1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (έκδοση εντος τελευταίου διμήνου).

(2)      Ε1 τελευταίου έτους της οικογενείας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

(3)      Βεβαίωση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) από την οποία να βεβαιώνεται η συμμέτοχη στο πρόγραμμα και το χρονικό διάστημα συμμετοχής (από – εως).

Οι οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές που προβλέπονται στο ν. 4320/2015.

(1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (έκδοση εντος τελευταίου διμήνου).

(2)      Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλε για την υπαγωγή στο πρόγραμμα μέσω διαδικτύου.

 

Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μιας από τις παροχές που προβλέπονται στον. 4320/2015 και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

(1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (έκδοση εντος τελευταίου διμήνου).

(2)      Ε1 τελευταίου έτους της οικογένειας στο οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

(3)      Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλε για την υπαγωγή στο πρόγραμμα μέσω διαδικτύου.

 

Οι Οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.

(1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (έκδοση εντος τελευταίου διμήνου.

(2)      Βεβαίωση – Πιστοποιητικό σε ισχύ, μόνο από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας της πάθησης (ποσοστό αναπηρίας) ή ΑΣΥΕ ή ΑΝΥΕ ή ΑΑΥΕ για την αναπηρία και το ποσοστό της (να αναφέρεται συγκεκριμένα το είδος της αναπηρίας.

 

Οι οπλίτες μόνο και αν το επιθυμούν, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς, τοποθετούνται μετά το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης, σε Μονάδες πλησίον του Θεραπευτικού Κέντρου – Κοινότητας απ’ όπου     απεξαρτήθηκαν.

(1)      Βεβαίωση εγκεκριμένου κέντρου απεξάρτησης ότι παρακολούθησε  κανονικά το πρόγραμμα και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης.

 

Μοριοδότηση Στρατιωτών για την Τοποθέτηση

 Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Φ.411/115/287956/Σ.3473/11 Ιουλ 16 τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών εξειδικεύονται και μοριοδοτούνται κατά περίπτωση όπως παρακάτω:

1. Απώλεια συγγενούς α΄ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξη του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.

2. (α) Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

    (β) Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα όπως κάθε φορά ορίζεται.

3. (α) Οπλίτης με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

    (β) Οπλίτης που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

4. Οπλίτης με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο.

5. (α) Οπλίτης , μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

6. (α) Ορφανός και από τους δυο γονείς χωρίς εξαρτώμενα μέλη που δεν δικαιούται την μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

7. Οπλίτης μέλος πολύτεκνης , τριτεκνης ή μονογονεϊκης οικογένειας.

8. (α) Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

    (β) Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υπ. Αποφ. Φ.411/115/287956/Σ.3473/11 ΙΟΥΛ 16

 

Απώλεια συγγενούς α΄ βαθμού   κατά το τελευταίο έτος πριν την  κατάταξη του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.

α.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης οπλίτη θητείας.

β.     Πιστοποιητικό Θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού.

Εκατό μόρια (100)

α. Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

β. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη  και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα όπως κάθε φορά ορίζεται.

α.

(1)      Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και των δυο γονέων.

(2)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(3)      Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους και των δυο γονέων.

(4)      Αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους από το οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

β.

(1)      Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου ή συντρόφου

(2)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(3)      Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους συζύγου ή συντρόφου.

[α] Ενενήντα (90) μόρια

[β] Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα καθορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ.

α. Οπλίτης με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

β. Οπλίτης που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

α.

(1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.   

(2)      Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

β.

(1)      Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή ή την υιοθεσία.

(2)      Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

Ογδόντα (80) μόρια

 

Οπλίτης με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Εβδομήντα (70) μόρια

(Οπλίτης με δυο (2)τέκνα και άνω λαμβάνει 20 μόρια για κάθε επιπλέον του ενός τέκνο).

α. Οπλίτης , μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

β. Ορφανός και από τους δυο γονείς χωρίς εξαρτώμενα μέλη που δεν δικαιούται την μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

α.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β.     Αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους από το οποίο να προκύπτει ότι οι αδελφοί του οπλίτη είναι εξαρτώμενα μέλη.

γ.     Υπεύθυνη Δήλωση του οπλίτη ότι δεν δικαιούται μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.            

Εξήντα (60) μόρια

Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τριτεκνης ή μονογονεϊκης οικογένειας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σαράντα (40) μόρια

(Οπλίτης μέλος οικογένειας με τρία ή και περισσότερα τέκνα λαμβάνει επιπλέον πέντε (5) μόρια για κάθε αδελφό του).

α. Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

β.Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

α.

(1)      Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ γονέα

(2)     

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(3)      Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και των δυο γονέων,  πρόσφατου οικονομικού έτους.

(4)      Αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους από το οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

β.

(1)      Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου. ή συντρόφου.

(2)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης.

[α] Τριάντα (30) μόρια

[β] Ως ετήσιο χαμηλό οικογενειακό εισόδημα καθορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ.