ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Περί Πειθαρχίας

Γενικά περί Πειθαρχίας
Η πειθαρχία είναι η κύρια δύναμη του Στρατού. Εφαρμόζεται σε όλους γενικά, χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως. Δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού. Η πειθαρχία σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας, ούτε καταργεί την πρωτοβουλία, αλλά δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού. Ο ανώτερος πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον κατώτερο. Ο κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερό του, να υπακούει και να εκτελεί ό,τι τον διατάζει χωρίς αντιλογία, δισταγμό ή γογγυσμό. Γενικοί Κανόνες Συμπεριφοράς Οι Στρατιωτικοί να σέβονται τους Νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις, να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οργάνων της τάξης, να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να δίνουν σ’ αυτά κάθε βοήθεια, όταν ζητηθεί. Καθήκοντα και Ευθύνες Υφισταμένων Ο υφιστάμενος έχει υποχρέωση να αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση των διαταγών που πήρε. Όταν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει μία διαταγή, αναφέρει σχετικά στον προϊστάμενό του. Ο υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά, εκτός αν ειδικά διατάχθηκε ν’ αναφέρει απ’ ευθείας σε κάποιον ανώτερο του άμεσα προϊσταμένου του Διοικητή, οπότε κοινοποιεί την αναφορά του στον τελευταίο Συντηρητικά Μέσα της Πειθαρχίας Κάθε κατώτερος πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει επίβλεψη για την εκτέλεση των εκδιδομένων διαταγών και ότι αν δεν συμμορφωθεί μ’ αυτές, θα τιμωρηθεί. Η ασέβεια, ο προσηλυτισμός, η μέθη, το παιχνίδι με σκοπό το κέρδος και οι κακές συναναστροφές, είναι ελαττώματα που αποβλέπουν στον κλονισμό της πειθαρχίας και τιμωρούνται. Πειθαρχική Δικαιοδοσία και Πειθαρχική Αρμοδιότητα Πειθαρχική δικαιοδοσία είναι το δικαίωμα, που δίδεται στους αξιωματικούς, τους ανθυπασπιστές και τους υπαξιωματικούς, να επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές στους υφισταμένους τους. Πειθαρχική αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα και το καθήκον κάθε βαθμοφόρου, να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς απ’ όλους τους κατωτέρους του στρατιωτικούς, σ’ οποιαδήποτε Μονάδα ή Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. Πειθαρχικές Ποινές Οι πειθαρχικές ποινές συμβάλλουν στη βελτίωση της διαγωγής των παραβατών και με τον παραδειγματισμό τους κάνουν όλους προσεκτικούς. Είναι το τελευταίο μέσο συντηρήσεως της πειθαρχίας. Με τις πειθαρχικές ποινές τιμωρούνται οι πράξεις. Η ίδια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί ποινικά και πειθαρχικά. Πειθαρχικά Παραπτώματα Πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις, που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές. Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται κάθε πράξη γενικά, που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο Στρατό, όπως αυτή ορίζεται από τους Νόμους, τους Κανονισμούς και τις Διαταγές. Έναρξη και Λήξη Ποινών Οι ποινές περιορισμού, κρατήσεως και φυλακίσεως, απλής ή αυστηρής, που επιβάλλονται στους στρατεύσιμους, αρχίζουν από τη στιγμή που επιβλήθηκαν και λήγουν με τη συμπλήρωση των ημερών της ποινής. Ο χρόνος νοσηλείας του στρατιωτικού που έχει ποινή, δεν υπολογίζεται στο χρόνο της ποινής. Χαιρετισμός Ο στρατιωτικός πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους του και όπου συναντιέται μ’ αυτούς να τους χαιρετά. Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και ανταποδίδεται από τους στρατιωτικούς, όταν φορούν στρατιωτική στολή και πηλίκιο. Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται προς:
  1. Τη Σημαία
  2. Τα Θρησκευτικά σύμβολα
  3. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
  4. Τους ανωτέρους γενικά
Ο στρατιωτικός χαιρετισμός δεν απονέμεται από τους οδηγούς οχημάτων και μοτοποδηλάτων. Προσωπικές Αναφορές Ο στρατιώτης αναφέρει στον προϊσταμενό του σε στάση προσοχής και σε απόσταση δύο βημάτων από αυτόν, είτε είναι άοπλος, είτε είναι ένοπλος. Προσαγορεύσεις Κάθε στρατιωτικός που απευθύνεται σε ανώτερό του, μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου, τον προσφωνεί με τον βαθμό του, τοποθετώντας εμπρός τη λέξη “Κύριε”, όταν απευθύνεται σε Υποστράτηγο ή Αντιστράτηγο, τον προσφωνεί με τη λέξη “Στρατηγέ”.