ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ενημέρωση Οπλιτών Έρευνας Πληροφορικής

Πριν την κατάταξη

Κατά την υποβολή αίτησης διακοπής της αναβολής στράτευσης πρέπει να κατατίθεται οπωσδήποτε ο τυχόν αποκτηθείς τίτλος σπουδών για να καταχωρείται στην ατομική στρατολογική μερίδα σας.

Για την καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και τεχνικών σας δυνατοτήτων, κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλτε τα παρακάτω δικαιολογητικά, καθώς και τους τίτλους σπουδών σας, στο e-mail «postmaster@army.gr».

Έντυπο Ατομικών Στοιχείων Σπουδών και Επαγγελματικών Ειδικοτήτων
Συστατική Επιστολή (Letter of Recommendation)

Βεβαίωση Εργασιακής Εμπειρίας

Σελίδα του europass

Οδηγίες συμπλήρωσης:

1. Το βιογραφικό να συμπληρώνεται σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται στην σελίδα του europass.

2. Στην προϋπηρεσία πρέπει να φαίνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:

α. Λογότυπο της εταιρείας.
β. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της εργασίας.
γ. Σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας.
δ. Να αναγράφεται ξεκάθαρα το αντικείμενο της εργασιακής εμπειρίας.

Μετά την κατάταξη

1. Η επιλογική διαδικασία για τους οπλίτες που θα υπηρετήσουν στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής (ΣΕΠ) διεξάγεται την 1η εβδομάδα Βασικής εκπαίδευσης με μέριμνα των Σχηματισμών.

2. Τα κριτήρια επιλογής οπλιτών για το ΣΕΠ είναι:

α. Να είναι υπόχρεοι ολοκλήρου θητείας (12 ή 9 μηνών) ή μειωμένης θητείας (9 ή 8 μηνών).
β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή πτυχίου ΑΤΕΙ τουλάχιστον στον τομέα της πληροφορικής.

3. Λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται:

α. Πτυχία ΑΕΙ, ΑΤΕΙ.
β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι.
γ. Διδακτορικοί τίτλοι.
δ. Προϋπηρεσία – εργασιακή εμπειρία (σε αντικείμενα πληροφορικής).
ε. Πιστοποιήσεις Πληροφορικής.

4. Όλα τα δικαιολογητικά (Τίτλοι Σπουδών, Έντυπο Ατομικών Στοιχείων Σπουδών και Επαγγελματικών Ειδικοτήτων, Συστατικές Επιστολές, Βεβαιώσεις Εργασιακής Εμπειρίας, Πιστοποιήσεις Πληροφορικής) πρέπει να τα έχετε μαζί σας (θεωρημένα αντίγραφα) κατά την παρουσίασή σας στο ΣΥΠΟ και να τα παραδώσετε στην ομάδα επιλογής Στρτών (ΕΠ).

5. Διευκρινίζονται τα παρακάτω όσον αφορά τη διαδικάσια επιλογής:

α. Δεν θα υπηρετούν ως Στρτες (ΕΠ) όσοι δεν κατέχουν πτυχίο δηλ. είναι φοιτητές κατά την ημερομηνία κατάταξής τους.
β. Δεν βαθμολογείται η προϋπηρεσία – εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί πριν την ημερομηνία λήψης του πτυχίου (πρακτική άσκηση κ.α.).

Επισκεφθείτε την σελίδα του Κέντρου Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕ.Π.Υ.Ε.Σ)