ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ενημέρωση για Μισθοδοσία Υποψηφίων Οπλιτών ΕΛΔΥΚ

 1. Η μισθοδοσία των υπηρετούντων οπλιτών θητείας στην ΕΛΔΥΚ διενεργείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού αποκλειστικά από ανάδοχο Τράπεζα (EUROBANK A.E.), η οποία προέκυψε από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία.
 2. Για το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας όσων στρατευσίμων έχουν την ένδειξη «ΕΛΔΥΚ» στο Σημείωμα Κατάταξης, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής τους ταυτότητας (εκδίδεται μετά την κατάταξή τους).
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος στο όνομά τους ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), εφόσον δεν έχουν υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση.
  3. Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας στο όνομά τους ή βεβαίωση από την εταιρεία πάροχο (σε περίπτωση ύπαρξης καρτοκινητού αντί συμβολαίου σύνδεσης). Στην περίπτωση που η τηλεφωνική σύνδεση δεν ανήκει στους ίδιους, προσκομίζεται λογαριασμός με δικαιούχο οικείο πρόσωπο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση των οπλιτών στην οποία θα αναγράφεται η σχέση τους (π.χ. πατέρας, μητέρα κλπ.) με τον κάτοχο της τηλεφωνικής σύνδεσης.
  4. Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας τους δεν αναγράφεται στα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων β και γ, απαιτείται η προσκόμιση λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, ενέργειας κλπ.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας. Αν ο λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. δεν ανήκει στους ίδιους και οι στρατεύσιμοι φιλοξενούνται, προσκομίζεται λογαριασμός με δικαιούχο το πρόσωπο που τους φιλοξενεί, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα αναφέρεται η σχέση τους (π.χ. πατέρας, μητέρα κλπ.) με τον δικαιούχο του λογαριασμού.
 3. Εφόσον οι στρατεύσιμοι διαθέτουν ήδη τραπεζικό λογαριασμό στην εν λόγω Ανάδοχο Τράπεζα (EUROBANK A.E.) προσκομίζουν, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, επιπλέον τον αριθμό του λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και την χρεωστική κάρτα συναλλαγών τους.